Visi dan Misi Sekolah

SMP IT Putri Al Hanif - Smart and Sholihah
Visi dan Misi Sekolah

VISI

"Terbentuknya peserta didik yang berakidah bear dan berakhlak mulia, cinta Al Quran, terampil dalam hidup serta siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya."

MISI

1. Melaksanakan pembelajaran keakidahan yang benar dan lurus pada semua mata pelajaran.
2. Menanamkan pemahaman agama melalui pembimbingan dalam beribadah yang shahih dan pembiasaan ibadah sunnah.
3. Membetuk akhlak mulia melalui pembelajaran di semua mata pelajaran dan melalui keteladanan.
4. Menumbuhkan rasa cinta kepada Al Quran sebagai pedoman hidup melalui program tahfizhul Quran.
5. Megembangkan keterampilan diri melalui program keputrian.
6. Mengembangkan potensi peserta didik melalui strategi pembelajaran yang mangkus, sangkil, dan bermutu.